Povezani v mavrici različnosti

Izobraževanje otrok od 6. do 18. leta starosti v pisanem večkulturnem in večjezičnem okolju, ki zagotavlja mednarodno priznanost ter nemoten prehod v nacionalne sisteme in druge Evropske šole po vsej Evropski uniji.

Preberi več

 V 1. letnik vpisujemo otroke, ki v koledarskem letu vstopa v šolo dopolnijo 6 let starosti. Vpis vsako leto poteka v februarju. Če so po končanem vpisu v posameznem razredu še prosta mesta, je vpis mogoč tudi kasneje, vendar le do zapolnitve vseh mest. V razredu je lahko do 20 učencev, v izjemnih okoliščinah, ki jih določa Pravilnik o izvajanju programa Evropske šole Ljubljana, pa največ 28.

MERILA ZA VPIS

(32. člen Pravilnika o izvajanju programa Evropske šole Ljubljana)

Prednostno pravico vpisa oziroma vključitve v Evropsko šolo Ljubljana imajo otroci uslužbencev, zaposlenih v institucijah in agencijah Evropske unije.

V Evropsko šolo Ljubljana se lahko vpišejo tudi drugi otroci do zapolnitve vpisnih mest po naslednjem prednostnem vrstnem redu:

  • otroci, ki so bili že vključeni v program Evropskih šol;
  • otroci tujih državljanov, zaposlenih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, v podjetjih in drugih organizacijah v Republiki Sloveniji;
  • otroci državljanov Republike Slovenije, ki so ali bodo napoteni na delo v institucije in agencije EU ali na diplomatsko-konzularna predstavništva;
  • otroci drugih državljanov Republike Slovenije in tujcev, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

V primeru, da bo k vpisu upoštevajoč prednostni vrstni red prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih prostih vpisnih mest, bo šola uporabila naslednji dodatni merili:

  • med kandidati, ki so po aplikaciji meril iz 32. člena pravilnika enako rangirani, imajo prednost tisti, katerih sorojenec (brat, sestra, polbrat, polsestra) je že vpisan v program Evropske šole Ljubljana,
  • med kandidati, ki so po aplikaciji meril iz 32. člena pravilnika in merila iz prve alineje enako rangirani, imajo prednost tisti, ki bodo z uporabo Vprašalnika o medosebnih razlikah pri otrocih in mladostnikih (VMR-OM) na potezah ekstravertnost in vestnost uvrščeni v višji percentil.

MERILA ZA RAZMESTITEV V JEZIKOVNO SEKCIJO

Otrok ima pravico do vključitve v tisto jezikovno sekcijo, ki ustreza njegovi materinščini ali dominantnemu jeziku.

Učenec brez lastne jezikovne sekcije ima pravico do razmestitve v angleško jezikovno sekcijo, uveljavi pa lahko tudi pravico do razmestitve v slovensko jezikovno sekcijo.

Podrobnejše informacije

ESLJ logo sl siv

Šolski center Ljubljana
Evropska šola Ljubljana
Aškerčeva cesta 1
1000 Ljubljana
Slovenija

e-mail: eslj@sclj.si 
tel.: +386 1 24 11 660  

Ravnateljica: Darinka Cankar
e-mail: darinka.cankar@sclj.si

Izjava o dostopnosti spletišča

Šolski center LjubljanaTOM telefon za mlade

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športZavod RS za šolstvo