Povezani v mavrici različnosti

Izobraževanje otrok od 6. do 18. leta starosti v pisanem večkulturnem in večjezičnem okolju, ki zagotavlja mednarodno priznanost ter nemoten prehod v nacionalne sisteme in druge Evropske šole po vsej Evropski uniji.

Preberi več

VPIS V ŠOLSKO LETO 2019/20

V februarju 2019 bo v Evropski šoli Ljubljana potekalo zbiranje prijav za vpis v 1. letnik primarne stopnje v šolskem letu 2019/20. Izobraževanje bomo izvajali v angleški in v slovenski jezikovni sekciji.

Zbiranje prijav za vpis bo potekalo 6., 13., 20. in 27. februarja od 9. do 11. ure ter od 16. do 18. ure v prostorih Evropske šole Ljubljana.

V istih terminih bo potekalo tudi zbiranje prijav za vpis v drugi, tretji, četrti in peti letnik primarne stopnje, vpis v navedene letnike pa bo potekal po pridobitvi listin, ki bodo izkazovale upravičenost za vpis v drugi ali naslednje letnike primarne stopnje.

V 1. letnik se lahko vpišejo otroci, ki bodo v koledarskem letu 2019 dopolnili 6 let starosti (rojeni leta 2013).

Starši vpišejo otroka v šolo v šolskem okolišu, v katerem imajo starši oziroma otrok stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, in to šolo obvestijo o nameri prepisa v program Evropske šole Ljubljana. Starši, ki niso prejeli povabila k vpisu v šolo šolskega okoliša, prijavijo otroka k vpisu neposredno v program Evropske šole Ljubljana.

O vpisu otroka v program Evropske šole Ljubljana bodo starši obveščeni najkasneje do 8. marca, v vpisnem postopku pa se uporabljajo merila za razmestitev v jezikovno sekcijo ter merila za vpis.

V šolskem letu 2019/20 je število prostih vpisnih mest:

P1 – slovenska jezikovna sekcija – 20
P1 – angleška jezikovna sekcija – 20
P2 – slovenska jezikovna sekcija – 20
P2 – angleška jezikovna sekcija – 17
P3 – slovenska jezikovna sekcija – 17
P3 – angleška jezikovna sekcija – 17
P4 – slovenska jezikovna sekcija – 20
P4 – angleška jezikovna sekcija – 20
P5 – slovenska jezikovna sekcija – 20
P5 – angleška jezikovna sekcija – 20

Prijavnica

MERILA ZA VPIS

(32. člen Pravilnika o izvajanju programa Evropske šole Ljubljana)

Prednostno pravico vpisa oziroma vključitve v Evropsko šolo Ljubljana imajo otroci uslužbencev, zaposlenih v institucijah in agencijah Evropske unije.

V Evropsko šolo Ljubljana se lahko vpišejo tudi drugi otroci do zapolnitve vpisnih mest po naslednjem prednostnem vrstnem redu:

  • otroci, ki so bili že vključeni v program Evropskih šol;
  • otroci tujih državljanov, zaposlenih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, v podjetjih in drugih organizacijah v Republiki Sloveniji;
  • otroci državljanov Republike Slovenije, ki so ali bodo napoteni na delo v institucije in agencije EU ali na diplomatsko-konzularna predstavništva;
  • otroci drugih državljanov Republike Slovenije in tujcev, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

V primeru, da bo k vpisu upoštevajoč prednostni vrstni red prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih prostih vpisnih mest, bo šola uporabila naslednji dodatni merili:

  • med kandidati, ki so po aplikaciji meril iz 32. člena pravilnika enako rangirani, imajo prednost tisti, katerih sorojenec (brat, sestra, polbrat, polsestra) je že vpisan v program Evropske šole Ljubljana,
  • med kandidati, ki so po aplikaciji meril iz 32. člena pravilnika in merila iz prve alineje enako rangirani, imajo prednost tisti, ki bodo z uporabo Vprašalnika o medosebnih razlikah pri otrocih in mladostnikih (VMR-OM) na potezah ekstravertnost in vestnost uvrščeni v višji percentil.

MERILA ZA RAZMESTITEV V JEZIKOVNO SEKCIJO

Otrok ima pravico do vključitve v tisto jezikovno sekcijo, ki ustreza njegovi materinščini ali dominantnemu jeziku.

Učenec brez lastne jezikovne sekcije ima pravico do razmestitve v angleško jezikovno sekcijo, uveljavi pa lahko tudi pravico do razmestitve v slovensko jezikovno sekcijo.

Podrobnejše informacije

ŠOLNINA

Šolnina za šolsko leto 2019/20 znaša 5.069,00 €.

ESLJ logo sl siv

Šolski center Ljubljana
Evropska šola Ljubljana
Aškerčeva cesta 1
1000 Ljubljana
Slovenija

e-mail: solski-center.lj@guest.arnes.si
tel.: +386 1 2411 626

Ravnateljica: Darinka Cankar
e-mail: darinka.cankar@sclj.si
tel.: +386 1 2411 618

Šolski center LjubljanaTOM telefon za mlade

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športZavod RS za šolstvo